BA Ansicht Nord, Sud, West, Ost, hier downloaden 

BA Grundriss DG, EG, OG, hier downloaden

BA Schnitt A-A, B-B, hier downloaden

BA Lagenplan, hier downloaden

Bestandsplan B1, B2, hier downloaden

Fotodokumentation, hier downloaden

Dwg, hier downloaden